سومین سیمنار بین اللملی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو اسفند 91

سومین سیمنار بین اللملی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

3rd International Conference on Reducing Burden of Traffic Accidents: Challenges & Strategies

سومین سیمنار بین اللملی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

سومین سیمنار بین اللملی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در شهر شیراز برگزار گردید.


سومین سیمنار بین اللملی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

سومین سیمنار بین اللملی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو

با توجه به اینکه مرگ و میر ناشی از تصادفات به عنوان دومین عامل مرگ در ایران می باشد، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت در راستای کاهش میزان مرگ میر و عوارض اجتماعی، اقتصادی ناشی از آن و تهیه راهکارهای عملی و علمی در این زمینه سومین سیمنار بین اللملی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو را برگزار می نماید. لذا از کلیه محققین درخواست می گردد تا با ارائه پ‍ژوهشهای خود در این زمینه بر غنای این سیمنار بیفزایند و ما را در تحقق این امر مهم یاری رسانند.

محورهای سمینار:

  1. ایمنی راهها و مدیریت حمل ونقل
  2. آموزش همگانی، نقش سازمان ها های مردم نهاد در کاهش بار تصادفات
  3. بار ناشی از تصادفات، تفاوتهای منطقه ای، ملی و درون کشوری، و تحلیل و علت یابی این تفاوت ها
  4. تاثیرات اجتماعی تصادفات و نقش های متقابل آن برسلامت روان
  5. ارزیابی میزان موفقیت مداخلات در کاهش بار  تصادفات و تحلیل علل موفقیت یا عدم توفیق
  6. بررسی کیفیت خدمات دربرخورد با  تصادفات
  7. روش های تحلیل داده های تصادفات، طراحی بانک  داده ها و داده کاوی
  8. نوآوری در کاهش بار تصادفات

کمیته علمی سمینار :

رئیس سمینار:

دکتر کامران باقری لنکرانی

دبیر علمی سمینار:

دکتر سید تقی حیدری

اعضای کمیته:

حسن جولایی
نجمه مهارلویی
بهنام هنرور
مسعود خاتمی
علی رضا اسماعیلی
حمید سوری
شهرام بلند پرواز
حمید رضا عباسی
شهرام پایدار
آریا حجازی
محمد جواد مرادیان
کاظم جوانمردی
سید محمد رضا ضیایان