دی 96

در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۶ تا ۱۵ دی ۱۳۹۶ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


در سال جاري پنجمين كنگره بين المللي مراقبتهاي ويژه ايران كه قرار است در مركز همايشهاي بين المللي رازي در 7 سالن به طور همزمان با برنامه هاي متنوع علمي از قبيل برنامه سالن اصلي و سخنراني هاي جامع كنگره و همچنين در سالنهاي جانبي برنامه هاي متنوع از قبيل Work shop و سمپوزيوم هاي مختلف و متنوع علمي و همچنين كارگاه هاي كاربردي مي باشد.

 مقالات پذیرش شده در