سیزدهمین کنگره بین المللی صرع بهمن 95

سیزدهمین کنگره بین المللی صرع

13th International Epilepsy Congress

سیزدهمین کنگره بین المللی صرع

سیزدهمین کنگره بین المللی صرع در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۵ تا ۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن صرع ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محور اصلی کنگره :
صرع پایدار Status epilpticus
 
محورهای فرعی کنگره:
بررسی های پاراکلینیک در صرع شامل :
Video EEG Monitoring ,Brain MRI/Spect- PET-EEG – Brain CT
تشخیص و درمان صرع
سایکولوژی و صرع
درمان جراحی در صرع
پاتولوژی و پاتوفیزیولوژی صرع
Pitfallهای تشخیص در صرع
کاربردهای MEG در صرع
صرع super status
گزارش موارد آموزنده و جالب